Home / Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

 VẬN TẢI KIẾN VÀNG

chuyen-nha-kien-vang-logo              CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠIVẬN TẢI KIẾN VÀNG

  Địa chỉ: Số 33, Tổ 9c, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.22.62.62.62             Email: kienvang2008@gmail.com

Website: kienvang.vn ; kienvang.net.vn

THƯ NGỎ

     Đầu thư, Công ty CP ĐTTM Vận Tải Kiến Vàng  xin trân trọng gửi đến Quý Công ty lời chúc sức khỏe và thành công trong sự phát triển trường tồn của Quý Công ty.

     Kính gửi Quý khách hàng!

     Khai sinh ra để phục vụ, Công ty Kiến Vàng chúng tôi nắm rõ tầm quan trọng trong việc tháo dỡ, vận chuyển trăng thiết bị nhà ở, văn phòng  của tất cả khách hàng trên lãnh thổ Việt Nam. Chính vì vậy, với khởi đầu khi thành lập Công ty Kiến Vàng chỉ đơn thuần là đơn vị vận chuyển đường bộ. Đến nay, Công ty Kiến Vàng đã phát triển để trở thành một đơn vị Vận tải đa phương thức, với đầy đủ năng lực để cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt, đường không và các dịch vụ phụ trợ cho nghành vận tải (Như dịch vụ kho bãi, giao nhận, kiểm đếm và phân phối hàng hóa….). Trong quá trình phát triển, Công ty chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư và luôn tiên phong trong việc tìm ra những giải pháp tối ưu, nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của các Khách hàng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và dàn xe tải vận chuyển hàng hơn 20 xe. Nhằm giúp các khách hàng đạt được hiệu quả cao nhất trong việc chuyển nhà và văn phòng trọn gói.

Với năng lực hiện có và một tập thể 150 CBNV đầy nhiệt huyết, đã được đúc kết bằng những trải nghiệm thực tiễn. Công ty Kiến Vàng tin tưởng rằng nếu được hợp tác, Công ty Kiến Vàng sẽ cùng Quý Công ty tìm ra những giải pháp tối ưu nhất cho việc vận chuyển và lưu thông sản phẩm, hàng hóa của Quý Công ty.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.

 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

                                                                                                                                                                  VẬN TẢI KIÊN VÀNG

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KIẾN VÀNG

 1. TÀI LIỆU VỀ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
 3. THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ HOẠT ĐỘNG, NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
 4. Giới thiệu chung về Công Ty
 5. Ngành nghề kinh doanh
 • Năng lực nhân sự, máy móc thiết bị Công Ty
 1. Nét giới thiệu
 2. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ
 3. Một số các hình ảnh tại công trường do Công ty thực hiện
 • Các khách hàng tiêu biểu
 • Một số các hợp đồng do Công ty thực hiện.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————-
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Mẫu số: B 01b – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày
26/08/2016 của Bộ Tài chính)
[01] Tên người nộp thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Kiến Vàng
[02] Mã số thuế: 0106254766
[03] Địa chỉ: Số 33, Tổ 9C,Phường Thanh
Nhàn
[04] Quận/Huyện: Hai Bà
Trưng
[05] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
[06] Điện thoại: 0906.261.038                    [07] Fax:                                   [08] E-mail:nvmisaplus@gmail.com
BCTC đã được kiểm toán: [] Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị tiền: đồng VN

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
TÀI SẢN
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 150) 100 3,269,158,966 3,305,535,864
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 3,085,537,564 2,929,919,364
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 121 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn 123 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 94,760,688 375,616,500
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 94,760,688 375,616,500
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 0 0
3. Phải thu ngắn hạn khác 133 0 0
4. Tài sản thiếu chờ xử lý 134 0 0
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 135 0 0
IV. Hàng tồn kho 140 82,707,197 0
1. Hàng tồn kho 141 82,707,197 0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 142 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6,153,517 0
1. Thuế GTGT được khấu trừ 151 6,153,517 0
2. Tài sản ngắn hạn khác 152 0 0
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) 200 274,394,548 319,079,627
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 214 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 215 0 0
II. Tài sản cố định 220 153,416,242 153,416,242
– Nguyên giá 221 263,454,545 263,454,545
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) 222 (110,038,303) (110,038,303)
III. Bất động sản đầu tư 230 0 0
– Nguyên giá 231 0 0
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 0 0
IV. Xây dựng cơ bản dở dang 240 0 0
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 0 0
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 251 0 0
2. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*) 252 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn 253 0 0
VI. Tài sản dài hạn khác 260 120,978,306 165,663,385
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (300=100+200) 300 3,543,553,514 3,624,615,491
NGUỒN VỐN
C- NỢ PHẢI TRẢ (400=410+420) 400 9,879,416 100,533,616
I. Nợ ngắn hạn 410 9,879,416 20,518,616
1. Phải trả người bán ngắn hạn 411 0 0
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 412 3,200,000 0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 413 6,679,416 20,518,616
4. Phải trả người lao động 414 0 0
5. Phải trả ngắn hạn khác 415 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 416 0 0
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn 417 0 0
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 418 0 0
II. Nợ dài hạn 420 0 80,015,000
1. Phải trả người bán dài hạn 421 0 80,015,000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 422 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 423 0 0
4. Phải trả dài hạn khác 424 0 0
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 425 0 0
6. Dự phòng phải trả dài hạn 426 0 0
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 427 0 0
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU(500=511+512+513+514+515+516+517) 500 3,533,674,098 3,524,081,875
1. Vốn góp của chủ sở hữu 511 4,850,000,000 4,850,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 512 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 513 0 0
4. Cổ phiếu quỹ (*) 514 0 0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 515 0 0
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 516 0 0
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 517 (1,316,325,902) (1,325,918,125)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(600=400+500) 600 3,543,553,514 3,624,615,491
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————-
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Mẫu số: B 01b – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày
26/08/2016 của Bộ Tài chính)
[01] Tên người nộp thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Kiến Vàng
[02] Mã số thuế: 0106254766
[03] Địa chỉ: Số 33, Tổ 9C,Phường Thanh
Nhàn
[04] Quận/Huyện: Hai Bà
Trưng
[05] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
[06] Điện thoại: 0906261038                      [07] Fax:                                   [08] E-mail: nvmisaplus@gmail.com
BCTC đã được kiểm toán: [] Ý kiến kiểm toán:
Đơn vị tiền: đồng VN
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
TÀI SẢN
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 150) 100 2,906,515,456 3,269,158,966
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 2,733,069,386 3,085,537,564
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 121 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn 123 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 173,181,500 94,760,688
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 173,181,500 94,760,688
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 0 0
3. Phải thu ngắn hạn khác 133 0 0
4. Tài sản thiếu chờ xử lý 134 0 0
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 135 0 0
IV. Hàng tồn kho 140 0 82,707,197
1. Hàng tồn kho 141 0 82,707,197
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 142 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 264,570 6,153,517
1. Thuế GTGT được khấu trừ 151 0 6,153,517
2. Tài sản ngắn hạn khác 152 264,570 0
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) 200 666,424,139 274,394,548
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 214 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 215 0 0
II. Tài sản cố định 220 622,944,178 153,416,242
– Nguyên giá 221 828,772,727 263,454,545
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) 222 (205,828,549) (110,038,303)
III. Bất động sản đầu tư 230 0 0
– Nguyên giá 231 0 0
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 0 0
IV. Xây dựng cơ bản dở dang 240 0 0
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 0 0
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 251 0 0
2. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*) 252 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn 253 0 0
VI. Tài sản dài hạn khác 260 43,479,961 120,978,306
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (300=100+200) 300 3,572,939,595 3,543,553,514
NGUỒN VỐN
C- NỢ PHẢI TRẢ (400=410+420) 400 24,323,773 9,879,416
I. Nợ ngắn hạn 410 24,323,773 9,879,416
1. Phải trả người bán ngắn hạn 411 0 0
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 412 0 3,200,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 413 24,323,773 6,679,416
4. Phải trả người lao động 414 0 0
5. Phải trả ngắn hạn khác 415 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 416 0 0
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn 417 0 0
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 418 0 0
II. Nợ dài hạn 420 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 421 0 0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 422 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 423 0 0
4. Phải trả dài hạn khác 424 0 0
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 425 0 0
6. Dự phòng phải trả dài hạn 426 0 0
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 427 0 0
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU(500=511+512+513+514+515+516+517) 500 3,548,615,822 3,533,674,098
1. Vốn góp của chủ sở hữu 511 4,850,000,000 4,850,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 512 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 513 0 0
4. Cổ phiếu quỹ (*) 514 0 0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 515 0 0
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 516 0 0
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 517 (1,301,384,178) (1,316,325,902)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(600=400+500) 600 3,572,939,595 3,543,553,514
 1. THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ HOẠT ĐỘNG,

 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

I.1 Tên Công Ty

– Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Kiến Vàng

     – Tên giao dịch đối ngoại : Kien Vang transport Commercial Investment Joint Stock Company

     – Tên  viết tắt : Kiến Vàng. JSC

I.2 Địa chỉ văn phòng đại diện của Công ty

     – Trụ sở chính : Số 33 Tổ 9c, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

     – Điện thoại : 024. 22.62.62.62                       Hotline: 0976.28.1111

      Điều kiện pháp nhân :

    –  Giấy đăng ký kinh doanh số 0106254766 do sơ kế hoạch và đầu tư Thanh Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/08/2013

    – Số tài khoản : 123704060042976 tại ngân hàng VIBank ( VIB) chi nhánh Hà Nội

    – Mã số thuế : 0106254766

    – Vốn điều lệ : 4.850.000.000 ( Bốn tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng )

 1. Ngành nghề Kinh Doanh

    – Vận tải hàng hoá bằng đường bộ

    – Taxi tải

    – Chuyển nhà và văn phòng trọn gói

    – Chuẩn bị mặt bằng ( Trừ dò mìn và các hoạt động tương tự )

    – Bốc xếp hàng hoá

    – Kho bãi và lưu giữ hàng hoá

    – Cho thuê xe có động cơ

    – Phá dỡ

– Buôn bán các đồ dùng cho gia đình ( Thu mua đồ cũ )

 • NĂNG LỰC NHÂN SỰ, MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG TY

so-do-to-chuc

III.2 : SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

 1. A. Hội đồng quản trị :

      Giám đốc Công Ty                       : Bà Vũ Thị Cẩm Tú

      Các thành viên trong Công ty       : Ông Trần Sinh Quang

                                                            : Ông Trần Văn Oánh

 1. Các phòng ban của Công ty
STT Họ tên Chức vụ
I Ban Giám Đốc
1 Vũ Thị Cẩm Tú Giám đốc
2 Trần Sinh Quang Phó Giám đốc
3 Trần Văn Oánh Phó Giám đốc
II Phòng Kinh Doanh
1 Vũ Tuấn Vũ Trưởng phòng
2 Bùi Quang Duy Phó phòng
3 Trần Phan Anh Chuyên viên
4 Trần Văn Hải Chuyên viên
III Phòng Hành Chính Kế Toán
1 Vũ Thuỳ Dung Trưởng Phòng
2 Vũ Thuỳ Linh Kế Toán
3 Trần Hà Trang Chuyên viên
IV Phòng Kỹ Thuật
1 Trần Văn Tính Trưởng phòng
2 Nguyễn Nam Ninh Phó phòng
3 Nguyễn Hữu Thế Chuyên viên
4 Vũ Hữu Chiến Chuyên viên
5 Nguyễn Thanh Long Chuyên viên
6 Phạm văn Trọng Chuyên viên
V Phòng Maketing
1 Trần Xuân Hiếu IT
VI Phòng Chăm Sóc KH
1 Hà Mai Anh
2 Dương Khánh An
VI Phòng Đào Tạo
1 Trần Huy Khánh Trưởng Phòng
2 Phạm Đình Đức Chuyên viên
VII Phòng Giám Sát
1 Vũ Huy Dũng Trưởng Phòng
2 Nguyễn Văn Thành Chuyên viên
3 Nguyễn Văn Hới Chuyên viên

III.3 :  BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN

STT Loại thiết bị Đơn vị tính Trọng tải (Tấn) Số lượng Tình trạng
1 Xe tải Thaco có mui Cái 2,4 2 Tốt
2 Xe tải Thaco có mui Cái 1,9 3 Tốt
3 Xe tải Thaco có mui Cái 1,25 8 Tốt

IV . NÉT GIỚI THIỆU

     Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vận tải Kiến Vàng được thành lập vào năm 2013 tiền thân là Hợp tác xã Vận tải Kiến vàng đầu những năm 1995. Công Ty chúng tôi đã hoạt động trên 4 năm về lĩnh vực vận chuyển hàng hóa đường bộ với thuơng hiệu “ CHUYỂN NHÀ – VĂN PHÒNG TRỌN GÓI KIẾN VÀNG “, là đối tác chính giúp Công ty Thương Mại Thuốc Lá – Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam , Trường Đại học Luật HN , Ngân hàng Techconbank UBND Quận Long Biên , Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel , Sở văn hóa thể thao và du lịch HN , Cục Viễn Thông, Đại sứ quán Ấn độ, Toà Án Nhân Dân Tối Cao ….. dọn vệ sinh cơ sở mới và chuyển toàn bộ trang thiết bị văn phòng cũng như thiết bị làm việc đến trụ sở mới.

–    Trải qua chặn đường 4 năm hoạt động và phát triển, Công ty Kiến Vàng đã từng bước xây dựng được hệ thống Khách hàng tiềm năng và luôn mở rộng thêm khách hàng mới. Nắm bắt được cơ hội và tiềm năng phát triển của ngành vận tải Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Công ty Kiến Vàng  đã không ngừng đầu tư thêm phương tiện vận tải mới hơn, hiện đại hơn, áp dụng hệ thống quản lý xe bằng hệ thống GPS. Xây dựng và phát triển trên nền tảng của các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thiết bị gia đình, vận chuyển đồ đạc văn phòng, vận chuyển các thiết bị đòi hỏi tính chuyên môn cao … Đặc biệt với thương hiệu vận chuyển Kiến Vàng có một đội ngũ Công nhân được đào tạo chuyên nghiệp,nhanh nhẹn, trung thực… kết hợp với hệ thống dụng cụ bao bọc, đóng gói chuyên dụng hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay sẽ mang lại cho Quý khách một tâm lý thoải mái, yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, góp phần nâng cao mức sống và hiệu quả công việc.

            Với các tiêu trí trên Công ty Vận tải Kiến Vàng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển và cung cấp nguồn nhân lực vận chuyển cho Quý khách từ phạm vi các hộ gia đình, khu chung cư,đến các văn phòng, nhà máy, xí nghiệp, xưởng, trường,khu công nghiệp, khu thương mại, khu vui chơi,giải trí …

V : LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

      Với phương châm Trung thực – Nhiệt tình – Chu đáo và một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, KIẾN VÀNG cung cấp cho khách hàng một dịch vụ vận chuyển trọn gói và chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng cho Quý khách hàng. dịch vụ chuyển nhà của chúng tôi cung cấp giải pháp trọn gói: di dời, vận chuyển nhà tp hcm, chuyển văn phòng trọn gói, dịch vụ taxi tải, vận chuyển hàng hóa… giúp cho quý khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức.

       KIẾN VÀNG  ra đời, nhằm cung cấp đến quý khách hàng có nhu cầu về di chuyển nơi ở, có được dịch vụ vừa tiết kiệm thời gian, sức khỏe lẫn tiền bạc. Đến với dịch vụ chuyển nhà trọn gói của chúng tôi, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ và thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, cẩn thận của nhân viên. Với quy trình làm việc khoa học, hợp lí, tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng, chúng tôi hoàn toàn khiến khách hàng hài lòng. Chúng tôi thực hiện rõ ràng và liên tục các khâu, từ tư vấn, đến khảo sát trực tiếp, đến kí kết hợp đồng, đóng gói đồ đạc một cách khoa học, an toàn, đến vận chuyển bằng ô tô tải có tải trọng phù hợp và lắp đặt, sắp xếp lại nếu quý khách hàng có yêu cầu. Cuối cùng, nếu mọi việc hoàn tất đúng thủ tục, đúng với mong muốn của khách hàng thì mới kết thúc giao dịch bằng việc thanh toán chi phí. Dịch vụ chuyển nhà trọn gói của KIẾN VÀNG sẽ giúp bạn chuyển đến, sắp xếp, bày trí theo đúng ý. Chỉ cần một cuộc gọi, tư vấn miễn phí là bạn sẽ có được ngôi nhà mới hoàn toàn không cần tốn chút công sức, lại an toàn và nhanh chóng

V.1  : CHI TIẾT CÁC BƯỚC VÀ QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN

      Những kinh nghiệp hơn 4 năm trong tuổi nghề, được đào tạo bài bản, làm việc theo quy trình chuyên nghiệp. Kiến Vàng chúng tôi luôn làm hài lòng và sẵn sàng cung cấp các yêu cầu của Quý khách.

      Hãy đến với Kiến Vàng để cảm nhận sự khác biệt về chất lượng dịch vụ cũng như phong cách phục vụ!

      Các bước chuyển văn phòng trọn gói chuyên nghiệp của Kiến Vàng

Bước 1:

    –  Tiếp nhận thông tin khách hàng ở phòng dịch vụ.

    –  Khảo sát, lên khối lượng cần vận chuyển. Hướng dẫn lập kế hoạch vận tải, đánh giá khối lượng hàng hóa cần vận tải.

    –  Lập kế hoạch sơ bộ và phương án vận tải hàng hóa

    –  Báo giá với khách hàng về vận tải và giá cước gói vận tải sơ bộ

Bước 2:

    – Cùng trao đổi và đưa ra kế hoạch vận tải, vận chuyển tối ưu nhất và chuyên nghiệp nhất tới khách hàng.

   – Xác định thời gian vận tải, tiến độ thực hiện công việc.

   – Thương thảo, đi đến cùng kí kết hợp đồng vận tải

 Bước 3: Quy trình vận chuyển văn phòng trọn gói :

   – Nhân viên vận tải đến gặp khách hàng đúng thời gian quy định , trao đổi với khách hàng về khối lượng công việc và cách thức theo hợp đồng.

   – Bố trí công nhân viên kỹ thuật tháo rỡ các vật dụng như bàn , ghế , tủ, các thiết bị khác như: Máy tính, máy in, máy fax…

   – Loại hàng hóa : Theo phòng, theo chủng loại, theo cá nhân sử dụng.

   – Tiến hành đóng gói hàng hóa : Toàn bộ hàng hóa sẽ được đóng gói bằng các vật liệu chuyên dụng như: Xốp nổ, màng pin…

 • Sách và tài liệu đóng vào hộp giấy theo tiêu chuẩn phù hợp . Trên thùng có chú thích hàng hóa.
 • Đồ dễ vỡ như ly tách, đồ thủy tinh, sành sứ được gói bằng giấy gói bằng túi nilon đệm khí ( Xốp nổ ) và đóng vào thùng carton, được ghi chú đồ dễ vỡ.
 • Hàng điện tử được đóng gói bằng vật liệu mềm, bọc bằng xốp nổ, màng pin. Sau đó đóng vào thùng carton, ghi chú đồ dễ vỡ .
 • Đồ bằng gỗ được tháo gỡ , đóng gói, bọc và lót bằng bìa carton chuyên dùng chống xước.
 • Hàng hóa đóng gói được sắp loại theo từng bộ phận , cá nhân, được ghi dấu và ghi chú riêng biệt.
 • Nhân viên vận chuyển và khách hàng tiến hành làm biên bản bàn giao, xác định số lượng hàng hóa vận chuyển
 • Vận chuyển và lắp đặt: Hàng hóa và các vật dụng đã đóng gói được đưa lên xe tải chuyên dùng với trọng tải phù hợp và vận tải từ địa điểm cũ tới địa điểm mới.
 • Lắp các thiết bị đã tháo gỡ như bàn ghế, tủ, kệ
 • Kê dọn, sắp đặt hàng hóa vật dụng đúng theo vị trí mà khách hàng yêu cầu, nếu có bản vẽ bố trí mặt bằng.
 • Phần lắp đặt điều hòa, máy tính, máy điện thoại, hệ thống mạng sẽ tính chi phí riêng. ( Chi phí phát sinh vật tư khi lắp đặt )
 • Làm vệ sinh công nghiệp ( Nếu bên A cần cung cấp ).

Bước 4: Nghiệm thu công việc, và bàn giao.

–          Khách hàng cùng nhân viên dịch vụ chuyển văn phòng Kiến Vàng nghiệm thu và đánh giá công việc thông qua biên bản nghiệm thu.

V.2   :  DỊCH VỤ CỦA KIẾN VÀNG  

 • Dịch vụ cho thuê taxi tải
 • Dịch vụ đóng gói, bốc xếp hàng hóa.
 • Dịch vụ chuyển nhà và văn phòng trọn gói.
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô, bằng đường thủy theo hợp đồng và tuyến cố định.
 • Dịch vụ dọn vệ sinh nhà, văn phòng công sở, vệ sinh công nghiệp.
 • Dịch vụ ứng dụng công nghệ sinh học diệt mối, mọt, côn trùng.
 • Tư vấn thiết kế, thi công nội ngoại thất
 • v…v

 V.3 :  CAM KẾT CỦA KIẾN VÀNG

– Cung cấp dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp nhất.

– Đáp ứng xe nhanh nhất cho Khách hàng.

– Đảm bảo hàng hoá an toàn trong suốt qúa trình vận chuyển

VI : HÌNH ẢNH CHUYỂN NHÀ & VĂN PHÒNG TRỌN GÓI KIẾN VÀNG

 VII . 1 : KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 • Công ty Thương Mại Thuốc Lá – Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam
 • Trường Đại học Luật HN
 • Ngân hàng Techconbank
 • Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Sở văn hóa thể thao và du lịch HN
 • Cục Viễn Thông
 • Đại sứ quán Ấn độ
 • Tổng Công ty Thương mại Hà nội (Hapro)
 • Trung tâm Internet Việt nam
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Công ty Điện Thủy Lực
 • Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN)
 • Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
 • Kho Bạc Nhà Nước Quận Hoàn Kiếm
 • Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Văn Phú – Giảng Võ
 • Vv…vv

Công ty CP ĐT TM Vận Tải Kiến Vàng cũng đã và đang thực hiện rất rất  nhiều hợp đồng khác nhau từ các Cơ quan đoàn thể, các Bộ ban ngành, Xí nghiệp, Cửa hàng, Cửa hiệu, cũng như các hộ gia đình trong và ngoài nước.

Trên đây là một số công ty,đơn vị đã hợp tác về vận chuyển và vệ sinh công nghiệp với công ty CP ĐTTM Vận Tải Kiến Vàng

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Kiến Vàng.

KIẾN VÀNG RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH.

ALL FOR YOUR SUCCESS AND SATISFACTION.

Gọi Ngay !